Archive for 05/11/2012

Thông tin mới nhất!!!

  • Các lớp 10, 11 và 12 vào xem nội dung hướng dẫn thuyết trình gấp.
  • Đón chờ một số bài tập tự luận phần định luật Ohm tổng quát (lớp 11) vào tuần sau. Dự kiến 8/11.
  • Ngày dự kiến báo cáo mô hình lớp 11: 23/11.
  • Ngày dự kiến báo cáo mô hình lớp 10: 24/11.
  • Ngày dự kiến ngoại khoá Sóng âm lớp 12: 9/11.